PENANGGUNG JAWAB  
Drs. K.H. M. Hasib Wahab  
Ali Priyono, M.Pd.I    
       
PIMPINAN REDAKSI  
Hilyah Ashoumi,M.Pd.I  
       
WAKIL PIMPINAN REDAKSI  
Afif Kholisun Nashoikh, M.Hum
       
PENYUNTING AHLI  
Drs. H. Moh. Anshori Shehah  
Dr. H. Abd. Kholid, M.Ag.  
Dr. Ali Muttaqin, M.Pd.I  
Dr. H. Fatchullah, M.Pd.I  
Dr. Hj. Umi Chaidaroh, S.H.,M.H.I
       
PENYUNTING PELAKSANA  
M. Dzikrul Hakim al-Ghazali, M.Pd.I
Nurul Hidayah, M.Hum