Amalia, Rizki. 2019. “Desain Aplikasi RO-LEX (Reading for Dyslexia) Untuk Anak Disleksia”. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin 2 (1), 201-11. https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/snami/article/view/691.