RAHMAWATI, R.; SHOFIYANI, A. RESPON SISWA TERHADAP BAHAN AJAR QAWAID BAHASA ARAB BERBASIS MIND MAP. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin, v. 2, n. 1, p. 120-124, 11 nov. 2019.