SYA’DIYAH, H.; AFIDAH, N.; NISAK NUR, L. Desain Aplikasi POS untuk Murid Pemula. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin, v. 2, n. 1, p. 86-91, 11 nov. 2019.